Zamówienia przyjmujemy od godziny 12:00 do 20:30

Szukaj

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa firmy: 

Eklektycy Alina Kilian, Marek Kilian S.C.

ul. 1 Maja 1 

43-300 Bielsko-Biała 

Numer NIP: 5472160156

Numer REGON:  364193178

Adres email: biuro@chodzmydosrodka.pl

WSTĘP:

 1. Właścicielem sklepu internetowego srodek.bielsko.pl (zwanego dalej ‘Sklep’) jest firma

Eklektycy Alina Kilian, Marek Kilian S.C., ul. 1 Maja 36, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerami NIP: 5472160156, REGON: 364193178 (zwana dalej „Sprzedającym”). 

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (nazwana dalej „Klientem”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet tylko na terenie miasta Bielsko-Biała oraz bezpośrednio w siedzibie firmy. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem srodek.bielsko.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 662 011 049
 3. Zamówienia można składać od godziny 11:00 do godziny 18:00, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w działaniu Sklepu.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Użyte na stronie zdjęcia, filmy, wzory graficzne, a także wzory produktów oferowanych do sprzedaży, są własnością intelektualną Agnieszki Kolon I nie wyraża ona zgody na ich przetwarzanie bądź kopiowanie bez jej wiedzy. Są one chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.)REJESTRACJA: 

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i jest koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia.
 2. Klient dokonuje rejestracji wpisując swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres email.

ZAMÓWIENIA: 

 1. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacją jak również dobrowolnym dokonaniem zamówienia oraz potwierdzeniem pełnoletności.
 2. Umowa kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zostaje zawarta pomiędzy sprzedającym, a Klientem w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Po wpłynięciu zamówienia, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego przetwarzania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta i zawiera podsumowanie zamówienia oraz dane potrzebne do dokonania płatności.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku niedostępności produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz innych możliwościach realizacji zamówienia.

PŁATNOŚCI:

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Dostępne formy płatności: Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy, obsługujemy także karty płatnicze:
  • - Visa
  • - Visa Electron
  • - MasterCard
  • - MasterCard Electronic
  • - Maestro
 2. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej.

DOSTAWA:

 1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Klienta adres w formularzu. Podanie błędnych danych adresowych skutkujące zwrotem towaru do sprzedającego, jak również odmowa przyjęcia przesyłki lub nieodebranie przesyłki przez Klienta nie oznacza unieważnienia zawartej umowy.
 2. Zamówione w Sklepie towary wysyłane są do 120 minut od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie sprzedającego (w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji), chyba, że opis produktu stanowi inaczej. 
 3. Koszt dostawy podawany jest w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od wartości zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób płatności oraz formę dostawy (odbiór osobisty na wynos lub dowóz kurierem)
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych lub okoliczności od niego niezależnych - o czym zobowiązuje się poinformować telefonicznie, bądź mailowo
 5. Podczas odbioru zamówienia dostarczanego za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika czy przesyłka jest nieuszkodzona i kompletna. W przypadku uszkodzenia zamówienia lub jego niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze sklepem (srodek.bielsko.pl). Protokół szkody należy sporządzić w dniu dostawy przesyłki i musi być podpisany przez kuriera oraz Klienta.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych przez Klienta towarów w punkcie stacjonarnym po uprzednim kontakcie (srodek.bielsko.pl lub telefonicznie)

ZWROTY I WYMIANY:

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem.
 2. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sklepu z wykorzystaniem jej danych kontaktowych podanych w Regulaminie. 
 3. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana obsłudze Sklepu:
 4. a) telefonicznie pod numerem +48662011049
 5. b) poczty elektronicznej na adres biuro@chodzmydosrodka.pl lub
 6. c) poczty tradycyjnej na adres: 1 maja 1, 43-300 Bielsko-Biała,
 7. Po otrzymaniu przez Sklep reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Sklep potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Eklektycy Alina Kilian, Marek Kilian S.C. (dalej Sprzedający) z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie http://srodek.bielsko.pl/. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli: „Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Eklektycy Alina Kilian, Marek Kilian S.C. ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych.”POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie srodek.bielsko.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji, ale nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. Sklep wskazuje Konsumentowi, że jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
 4. a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 5. b) dezaktualizacji zamieszczonej w Sklepie w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sklep,
 6. c) przekazania przez Kkienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Sklep dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Sklep jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 9. Sklep jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Sklep Zamówienia już opłaconego, Sklep przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

10. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów